Παρουσίαση εργασίας - 37ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο

Παρουσίαση εργασίας – 37ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο

Παρουσίαση εργασίας των κ. Εφόπουλου Β. και Πατσιαλά Αθ. με τίτλο «Δημιουργία mobile εφαρμογής διαχείρισης καρδιαγγειακών παθήσεων», στο 37ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου “Δημιουργία πλατφόρμας για την αυτοεξυπηρέτηση ασθενών με υπέρταση και χρόνιες καρδιαγγειακές παθήσεις“.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, από 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) στη Θεσσαλονίκη.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01232).

Share: